Souhlas s poskytnutím osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Tímto uděluji svůj svobodný, DOBROVOLNÝ a výslovný souhlas správci osobních údajů:

Společnosti ELLA-CS, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, IČO: 275 07 785, DIČ: CZ27507785, vedena Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23050). Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Smolíková, mail: jobs@ellacs.eu,
tel.: +420 495 279 147

1. JAKÝCH ÚDAJŮ SE VÁŠ SOUHLAS TÝKÁ?
Tento souhlas se týká těch osobních údajů, které nám sami poskytnete v zaslaném životopise, zašlete emailem, nebo které od Vás získáme při osobních pohovorech. Shromažďujeme
a zpracováváme zejména tyto osobní údaje, pokud jsou v obsažených informacích obsaženy:

  • jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,
  • e-mailová adresa a kontaktní telefon,
  • údaje o vaší kvalifikace a předchozím profesním působení,
  • portrétní fotografie,
  • případně údaje odkazující na sociální sítě,
  • vaše záliby,
  • ostatní osobní údaje Vámi uvedené v zaslaném životopisu.

2. PRO JAKÝ ÚČEL SOUHLAS UDĚLUJETE?
Souhlas udělujte výlučně pro účely obsazování volných pracovních míst v naší společnosti,
a to v průběhu aktuálních či budoucích výběrových řízení.

3. NA JAKOU DOBU SOUHLAS UDĚLUJETE?
Souhlas je udělován na dobu 2 let od předání osobních údajů naší společnosti.

4. JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Shromáždění, uspořádání, uložení, vyhledání, zveřejnění, které nezbytně souvisí s výkonem uvedeného účelu, a to v elektronické i listinné podobě. Tento souhlas představuje právní základ pro možnost zpracování vašich údajů.

5. KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT?
ELLA-CS, s.r.o. je oprávněna Vaše údaje poskytnout v nezbytném rozsahu dalším příjemcům, a to osobám, které vykonávají podpůrné činnosti jako např. provozovatelé IT systémů, správce webových služeb, záložních a cloudových serverů, datových záloh, avšak vždy při dodržení stanoveného účelu.

Osobní údaje nebudou předány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Souhlas je dobrovolný a nejste povinni jej poskytnout. Udělený souhlas lze kdykoliv ODVOLAT, a to písemným oznámením doručeným společnosti ELLA-CS,s.r.o.  (osobně, poštou do sídla společnosti, elektronicky zasláním e-mailu na adresu: jobs@ellacs.eu; v případě elektronického odvolání souhlasu formou e-mailové zprávy může ELLA-CS, s.r.o. učinit nezbytné úkony pro ověření Vaší totožnosti). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu.

Prohlašuji, že mi bylo před udělením souhlasu sděleno, že udělení či neudělení tohoto souhlasu nebude mít jakýkoliv negativní vliv průběh výběrového řízení ani případný následující pracovní vztah ke společnosti ELLA-CS, s.r.o., a že jeho udělení je DOBROVOLNÉ.

Potvrzuji seznámení se s obsahem dokumentu „Práva uchazečů o zaměstnání – ve vztahu k udělenému souhlasu“ a poučení, že tento dokument kdykoliv můžu na vyžádání obdržet.

V Hradci Králové dne: ………………………………………………………

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………

Podpis ……………..……………………………………………………………..

Dokument ke stažení

Práva uchazečů o zaměstnání – ve vztahu k udělenému souhlasu

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S UDĚLENÝM SOUHLASEM?

Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?
Máte právo získat potvrzení, které údaje o vás zpracováváme a další související informace.

Máte zájem o opravu svých údajů?
Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Chcete, abychom vaše údaje vymazali?
Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?
Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.

Chcete předat své údaje jinému správci?
Máte právo na přenositelnost svých údajů k jinému správci.

Chcete nechat náš postup přezkoumat?
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.

JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou není ELLA povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech ELLA může:

  • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
  • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud ELLA obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

Dokument ke stažení

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

V souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EU¹  tímto

o d v o l á v á m

dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutý dne ……………………../týkající se²: ……………………………………………………….. společnosti ELLA-CS, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6, IČO: 275 07 785, DIČ: CZ27507785 (dále jen „Společnost“).

Osobní údaje žadatele³:

Jméno a příjmení:………………….

Datum narození:……………………

Kontaktní adresa:………………….

 

Datum:

 

………………………………………………………………………..

Podpis:

 

………………………………………………………………………..

Poznámka:

Odvolání souhlasu lze doručit zejména:

písemně na adresu: ELLA-CS, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

osobně v sídle Společnosti

elektronicky na email jobs@ellacs.cz nebo gdpr@ellacs.cz podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

¹Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)
²Uveďte datum udělení souhlasu nebo čeho se udělený souhlas týkal, aby jej bylo možné pro případ udělení více souhlasů řádně identifikovat
³Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

Dokument ke stažení